Sword Immortal Martial Emperor

Sword Immortal Martial Emperor

SUMMARY
REVIEWS

Sword Immortal Martial Emperor: Starting in the Rebellion of Xuanwu Gate , , Jian Xian Wudi: Kaiju Xuanwu Men Zhi Bian

SHOW MORE
CHAPTERS (127)
SHOW MORE
COMMENTS